Akcijos kaina, EUR

NASDAQ apdovanojimai 2016

NASDAQ apdovanojimai 2015 2016

Kontaktas investuotojams

Saulius Bačauskas
„Aprangos" grupės finansų ir ekonomikos direktorius

Tel. 8 5 2390 808, 8 5 2390 843
Fax. 8 5 2390 800
El. paštas: s.bacauskas@apranga.lt

APB „APRANGA“ (toliau - Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2018 m. balandžio 27 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:

1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2017 m. veiklą.

Sprendimo projektas:
Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2017 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.

Sprendimo projektas:
Išklausyta.

3. 2017 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimo projektas:
Patvirtinti 2017 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

4. 2017 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:
2017 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą (3 priedas).

5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimo projektas: APB „APRANGA“ audito įmone 2018 m. rinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2018 m. iki  23 000 EUR (dvidešimt trijų tūkstančių eurų) plius PVM. Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.

6. Valdybos narių rinkimai.

Sprendimo projektas:
Išrinkti į Bendrovės valdybą naujam 4 metų kadencijos laikotarpiui narius, kurių kandidatūras pateikė pagrindinis Bendrovės akcininkas (UAB „MG Baltic Investment“, turintis daugiau nei 50% balsų):
6.1. Darius Juozas Mockus;
6.2. Vidas Lazickas;
6.3. Marijus Strončikas;
6.4. Rimantas Perveneckas;
6.5. Ilona Šimkūnienė;
6.6. Ramūnas Gaidamavičius.

7. Bendrovės įstatų pakeitimai.

Sprendimo projektas:
7.1. Pakeisti Bendrovės įstatų 10.1, 10.2 ir 10.3 punktus ir išdėstyti juos taip:
„10.1 Pranešimą apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą bendrovės vadovas privalo paskelbti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme nustatyta tvarka.
10.2. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme nurodyta periodinė ir einamoji informacija (įskaitant viešai neatskleistą informaciją), kurią Bendrovė privalo atskleisti, skelbiama tame įstatyme nustatyta tvarka.
10.3. Kita 10.1. ir 10.2. punktuose nenurodyta informacija ir pranešimai, kuriuos Bendrovė privalo paskelbti viešai, skelbiami juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje, kuriame skelbiami vieši juridinių asmenų pranešimai. Kai juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje pranešimai negali būti paskelbti dėl techninių kliūčių, pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas”.“
7.2. Patvirtinti pagal aukščiau išvardytą punktą pakeistą naujos redakcijos Bendrovės įstatų tekstą (4 priedas).
7.3. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Rimantą Pervenecką pasirašyti naujos redakcijos Bendrovės įstatus, suteikiant teisę perįgalioti.

8. Bendrovės buveinės pakeitimas.

Sprendimo projektas:
8.1. Pakeisti Bendrovės buveinės adresą ir įregistruoti naują adresą Ukmergės g. 362, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
8.2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Rimantą Pervenecką įregistruoti buveinės pakeitimą teisės aktų nustatyta tvarka, suteikiant teisę perįgalioti.

9. Audito komiteto nuostatų pakeitimas.

Sprendimo projektas
9.1. Pakeisti Audito komiteto nuostatų 2.8. punktą ir išdėstyti jį taip:

„2.8. Komiteto nariams už jų veiklą Komitete gali būti atlyginta. Atlygio dydį ir mokėjimo tvarką nustato valdyba.“

PRIDEDAMA:
Priedas Nr. 1. Konsoliduotas ir Bendrovės 2017 m. metinis pranešimas, finansinių ataskaitų rinkinys ir auditoriaus išvada dėl finansinių ataskaitų;
Priedas Nr. 2. Atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinės atskaitomybės informacijos;
Priedas Nr. 3. 2017 m. pelno (nuostolio) paskirstymo projektas;
Priedas Nr. 4. Bendrovės įstatų projektas;
Priedas Nr. 5. Bendrasis balsavimo biuletenis.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
(8-5) 2390 801

 

Priedai

Priedas2_Vadovu patvirtinimas 2017 LT.pdf
Priedas3_Pelno paskirstymas 2017 LT_projektas.pdf
Priedas4_Istatai_projektas.pdf
Priedas5_Bendrasis balsavimo biuletenis.pdf
Priedas1_APG IFRS 2017 LT_projektas.pdf

  • 182Parduotuvės
  • 200Prekių ženklai
  • 3Šalys
  • 2200Darbuotojai
  • 81900Parduotuvių plotas m2
  • 226.6 mln.2018 m. Grupės apyvarta, EUR
Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jei sutinkate su slapukų naudojimu, spauskite "Sutinku" ir toliau naudokitės svetaine. Slapukų naudojimo taisykles rasite čia