Akcijos kaina, EUR

NASDAQ apdovanojimai 2016

NASDAQ apdovanojimai 2015 2016

Kontaktas investuotojams

Saulius Bačauskas
„Aprangos" grupės finansų ir ekonomikos direktorius

Tel. 8 5 2390 808, 8 5 2390 843
Fax. 8 5 2390 800
El. paštas: s.bacauskas@apranga.lt

APB „APRANGA“ (toliau - Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2019 m. balandžio 30 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:

1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2018 m. veiklą.

Sprendimo projektas:

Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2018 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.

Sprendimo projektas:

Išklausyta.

3. 2018 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti 2018 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

4. 2018 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

2018 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą (3 priedas).

5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimo projektas: APB „APRANGA“ audito įmone 2019 m. rinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2019 m. iki 25 300 EUR (dvidešimt penkių tūkstančių trijų šimtų eurų) plius PVM. Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.

6. Bendrovės įstatų pakeitimai.

Sprendimo projektas:

6.1. Pakeisti Bendrovės įstatų 6.6. punkto 8 papunktį ir papildyti 9 papunkčiu:

„6.6. Valdyba priima sprendimus: <...>

8) dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, sudarymo, kai toks sudaromas sandoris daro reikšmingą įtaką bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams. Bendrovė laiko, kad sandoris daro reikšmingą įtaką bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams, jeigu tokio sandorio vertė (bendra vertė – vienkartinio pobūdžio sandoriams ar bendra vertė per kalendorinius metus – tęstinio pobūdžio sandoriams) viršija 1/2 bendrovės įstatinio kapitalo.

9) Kitus bendrovės įstatuose, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose ar teisės aktuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.“

6.2. Patvirtinti pagal aukščiau nurodytą punktą pakeistą naujos redakcijos Bendrovės įstatų tekstą (4 priedas).

6.3. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Rimantą Pervenecką pasirašyti naujos redakcijos Bendrovės įstatus, suteikiant teisę perįgalioti.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. Konsoliduotas ir Bendrovės 2018 m. metinis pranešimas, finansinių ataskaitų rinkinys ir auditoriaus išvada dėl finansinių ataskaitų;

Priedas Nr. 2. Atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinės atskaitomybės informacijos;

Priedas Nr. 3. 2018 m. pelno (nuostolio) paskirstymo projektas;

Priedas Nr. 4. Bendrovės įstatų projektas;

Priedas Nr. 5. Bendrasis balsavimo biuletenis.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
(8~5) 2390801

Priedai

  • 192Parduotuvės
  • 200Prekių ženklai
  • 3Šalys
  • 2300Darbuotojai
  • 94000Parduotuvių plotas m2
  • 226.6 mln.2018 m. Grupės apyvarta, EUR
Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jei sutinkate su slapukų naudojimu, spauskite "Sutinku" ir toliau naudokitės svetaine. Slapukų naudojimo taisykles rasite čia