Akcijos kaina, EUR

NASDAQ apdovanojimai 2016

NASDAQ apdovanojimai 2015 2016

Kontaktas investuotojams

Saulius Bačauskas
„Aprangos" grupės finansų ir ekonomikos direktorius

Tel. 8 5 2390 808, 8 5 2390 843
Fax. 8 5 2390 800
El. paštas: s.bacauskas@apranga.lt

Vilnius, Lietuva, 2015-04-29 13:14 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2015 m. balandžio 29 d. įvykęs APB „Apranga“ (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2014 m. veiklą.

Sprendimas:

Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2014 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.

Sprendimas:

Išklausyta.

3. 2014 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2014 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

4. 2014 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės 2014 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:

1) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 8 700 712 eurų (30 041 817 Lt);

2) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas: 10 097 795 eurai (34 865 667 Lt);

3) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - nėra;

4) Pervedimai iš rezervų - nėra;

5) Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - nėra;

6) Paskirstytinasis pelnas iš viso: 18 798 507 eurai (64 907 484 Lt);

7) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: nėra;

8) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra;

9) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra;

10) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*: 7 187 955 eurai (24 818 570 Lt);

11) Pelno dalis, skirta metinėms išmokoms (tantjemoms): 210 000 eurų (725 088 Lt);

12) Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 11 400 552 eurai (39 363 826 Lt).

* 0,130 euro (0,449 Lt) vienai akcijai.

5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimas:

APB „APRANGA“ audito įmone 2015 m. rinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2015 m. iki 26 000 EUR plius PVM. Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.

6. Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo.

Sprendimas:

6.1. Pakeisti Bendrovės įstatų 3.2. punktą ir išdėstyti jį taip:

„3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 16 034 668,40 euro (šešiolika milijonų trisdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai ir 40 euro centų).“

6.2. Pakeisti Bendrovės įstatų 3.3. punktą ir išdėstyti jį taip:

„3.3. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 55 291 960 (penkiasdešimt penkis milijonus du šimtus devyniasdešimt vieną tūkstantį devynis šimtus šešiasdešimt) paprastųjų vardinių 0,29 (dvidešimt devynios šimtosios) euro nominalios vertės akcijų.“

6.3. Pakeisti Bendrovės įstatų 5.6. punktą ir išdėstyti jį taip:

„5.6. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas bendrovės įstatuose nurodytame dienraštyje ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Apie dokumentus, patvirtinančius, kad akcininkams buvo pranešta apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, būtina informuoti susirinkimo pradžioje.“

6.4. Pakeisti Bendrovės įstatų 6.11. punktą ir išdėstyti jį taip:

„6.11. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdis sprendžia su jo veikla valdyboje susijusį ar jo atsakomybės klausimą. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš. Balsams „už” ir „prieš” pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.“

6.5. Pakeisti Bendrovės įstatų 10.2. punktą ir išdėstyti jį taip:

„10.2. Pranešimą apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą bendrovės vadovas privalo paskelbti ne vėliau kaip 21 dienai iki susirinkimo dienos dienraštyje “Lietuvos rytas“ ir apie tai pranešti kaip apie esminį įvykį įstatymų nustatyta tvarka. Pranešimas apie pakartotinį akcininkų susirinkimą skelbiamas dienraštyje “Lietuvos rytas” ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.“

6.6. Sutinkamai su 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia redakcija, papildyti Bendrovės įstatų 1.1. punktą, 3.7. punktą nauju 5) papunkčiu, 5.12. punktą, 6.5. punkto 2) papunktį, 6.12. punktą, 7.5. punktą nauju 10) papunkčiu, panaikinti Bendrovės įstatų 1.4. punktą, 6.6. punkto 7) papunktį, pakeisti Bendrovės įstatų 2.2. punktą, 5.9. punktą, 6.9. punktą, 7.5. punkto 2) ir 6 papunkčius, 9.1. punktą, 9.5. punktą, 10.3. punktą, 10.5. punktą.

6.7. Patvirtinti pagal aukščiau išvardintus punktus pakeistą naujos redakcijos Bendrovės įstatų tekstą (pridedama).

6.8. Įgalioti Bendrovės Generalinį direktorių Rimantą Pervenecką pasirašyti naujos redakcijos Bendrovės įstatus.

       

         Rimantas Perveneckas
         „Aprangos“ grupės generalinis direktorius
         (8~5) 2390801

APG_Istatai.pdf

APG IFRS 2014 LT.pdf

  • 184Parduotuvės
  • 200Prekių ženklai
  • 3Šalys
  • 2300Darbuotojai
  • 93400Parduotuvių plotas m2
  • 248 mln.2019 m. Grupės apyvarta, EUR
Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jei sutinkate su slapukų naudojimu, spauskite "Sutinku" ir toliau naudokitės svetaine. Slapukų naudojimo taisykles rasite čia