APG1L2.75€
E. PrekybaKarjera
SVG icon
/
/
/

APB „Apranga“ valdymo principai

APB „Apranga“ (toliau – Bendrovė) organai yra: visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas –  valdyba ir vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas – generalinis direktorius. Bendrovės valdymas grindžiamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme bei Bendrovės įstatuose įtvirtintais principais ir nuostatomis.

Visuotinis akcininkų susirinkimas

Valdyba: 6 nariai

Bendrovės vadovas

 

Visuotinis akcininkų susirinkimas

Visuotinis akcininkų susirinkimas – tai esminius Bendrovės veiklos klausimus sprendžiantis organas. Jo kompetenciją apibrėžia Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas bei Bendrovės įstatai. 

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti visi asmenys, susirinkimo apskaitos dienos (penktosios darbo dienos iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais asmeniškai, taip pat  akcininkų įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. 

Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Akcininkai balsuoti gali ir raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį ir pateikdami jį pranešime apie rengiamą visuotinį akcininkų susirinkimą numatyta tvarka. 

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo Bendrovės finansinių metų pabaigos.
 

Bendrovės valdyba

Bendrovės valdybą renka Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės valdyba susideda iš 6 narių, iš kurių mažiausiai 2 valdybos nariai yra nepriklausomi. Bendrovės valdyba renkama 4 metų kadencijai, neribojant valdybos nario kadencijų skaičiaus, išskyrus įstatymų numatytus atvejus. Bendrovės valdybos kompetenciją nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir Bendrovės įstatai. 

Bendrovės valdybos sudėtis:

  • Pirmininkas: Darius Juozas Mockus

  • Nariai: Vidas Lazickas, Ilona Šimkūnienė, Gintaras Juškauskas (nepriklausomas narys), Ramūnas Gaidamavičius, Jonas Jokštys (nepriklausomas narys).

Daugiau apie bendrovės valdybos pirmininką ir narius.

 

Bendrovės vadovas

Bendrovės vadovas – Generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas santykiuose su kitais asmenimis veikia vienvaldiškai, išskyrus atvejus, kai remiantis įstatymais ar Bendrovės įstatais reikalingas valdybos ar visuotinių akcininkų susirinkimo pritarimas. Bendrovės vadovo pareiga – organizuoti kasdienę Bendrovės veiklą.

Bendrovės vadovą renka ir atšaukia, vadovaudamasi Bendrovės atlygio politika, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės valdyba. 

Bendrovės vadovas: Generalinis direktorius Rimantas Perveneckas

Daugiau apie bendrovės vadovus.