APG1L2.75€
E. PrekybaKarjera
SVG icon
/
/

Dokumentai

Informacijos apie pažeidimus teikimas

Remiantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu bei Akcinės prekybos bendrovės „APRANGA“ (toliau - Bendrovė) Informacijos apie pažeidimus teikimo taisyklėmis (toliau - Taisyklės), Bendrovės ir jos dukterinių esami ar buvę darbuotojai, taip pat asmenys, kuriuos su Bendrove sieja ar siejo sutartiniai santykiai (konsultavimo, paslaugų teikimo, rangos, praktikos ir pan.), vadovaudamiesi Taisyklėse numatyta tvarka, siekdami apginti viešąjį interesą, turi teisę pranešti apie pažeidimus Bendrovėje dėl:

 1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

 2. pavojaus aplinkai;

 3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

 4. neteisėtos veiklos finansavimo;

 5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

 6. neteisėtu būdu įgyto turto;

 7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

 8. pažeidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintame sąraše, parengtame atsižvelgiant į Direktyvoje (ES) 2019/1937 nurodytų Europos Sąjungos teisės aktų taikymo sritį;

 9. kenkimo Europos Sąjungos finansiniams interesams, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnyje ir išsamiau apibūdinta susijusiose Europos Sąjungos priemonėse;

 10. pažeidimų, susijusių su vidaus rinka, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 26 straipsnio 2 dalyje, įskaitant Europos Sąjungos konkurencijos ir valstybės pagalbos taisyklių pažeidimus, taip pat su vidaus rinka susijusius pažeidimus dėl veiksmų, kuriais pažeidžiamos pelno mokesčio taisyklės, arba susitarimus, kuriais siekiama įgyti mokestinį pranašumą, kenkiantį taikytinos pelno mokesčio teisės dalykui arba tikslui;

 11. kitų pažeidimų.

Apie pažeidimą ketinančio pranešti asmens prašome užpildyti šią pranešimo formą, o užpildžius ją siųsti el. paštu [email protected] arba pateikti kitais Taisyklėse numatytais būdais.

Pažymime, kad šis pranešimų kanalas yra skirtas tik informacijai apie Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme numatytus pažeidimus ir nėra skirtas skundams dėl prekių ar aptarnavimo kokybės, taip pat prašymas ar pranešimams siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus.

Primename, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

Detalesnės informacijos ieškokite Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme bei Bendrovės Informacijos apie pažeidimus teikimo taisyklėse.